Lưu trữ thẻ:

Đơn hàng thủy sản tiến cử thẳng cho nữ tuổi cao

Thông báo đơn hàng chế biến thủy sản tiến cử thẳng cho xí nghiệp không cần thi tuyển. Đơn hàng thủy sản tiến cử thẳng dành cho nữ tuổi cao là cơ hội cho các bạn nữ trên 30 tuổi khó thi đỗ đơn hàng. Thông báo đơn hàng chế …

Đọc thêm »